sledovanie-konkurzov.sk

„Nenechajte si ujsť šancu získať svoje peniaze“


Posledná aktualizácia: 12. 7. 2024

Všeobecné obchodné podmienky využívania/poskytovania služby sledovanie-konkurzov.sk

I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť AlejTech, spol. s r.o. , so sídlom Revolučná 29,  821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 291 374, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40151/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).
 2. VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou AlejTech (ďalej len „Poskytovateľ“) a užívateľom, ktoré sa týkajú prístupu k automatizovanému systému sledovanie-konkurzov.sk (ďalej len „Systém“) a služby sledovanie-konkurzov.sk (ďalej len „Služba“). VOP upravujú aj vzťahy po skončení záväzkového vzťahu súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.
 3. V zmysle týchto VOP je užívateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
  1. vstúpila s poskytovateľom do záväzkového vzťahu, ktorého predmetom je využívanie/poskytovanie služby sledovanie-konkurzov.sk,
  2. vykonáva konanie smerujúce k uzatvoreniu záväzkového vzťahu s poskytovateľom týkajúceho sa využívania/poskytovania služby sledovanie-konkurzov.sk, a to bez ohľadu na to, či sa tento záväzkový vzťah uskutoční,
  3. prestala byť užívateľom podľa písm. a) alebo b).
 4. VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.sledovanie-konkurzov.sk (ďalej len „internetová stránka“).
 5. Registráciou na internetovej stránke, užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

 

II.
Automatizovaný systém sledovanie-konkurzov.sk 

 1. Systém umožňuje užívateľom on-line sledovanie konkurzov a reštrukturalizácií v rozsahu informácií vychádzajúcich v Obchodnom vestníku, vydávanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Obchodný vestník“).
 2. Užívateľ môže využívať Systém po registrácii na internetovej stránke. Na registráciu užívateľ vyplní prihlasovací formulár a odošle ho Poskytovateľovi stlačením tlačidla „REGISTROVAŤ“. Poskytnutie údajov označených hviezdičkou (*) je povinné. Užívateľ, ktorému bolo pridelené IČO, IČ DPH alebo DIČ, je povinný uviesť v prihlasovacom formulári aj tieto údaje.
 3. Po registrácii si užívateľ môže vytvoriť zoznam dlžníkov, a to tak, že do databázy zadá IČO svojich dlžníkov, alebo Mená a dátumy narodenia ak ide o fyzické osoby. Sledovanie sa uskutočňuje automaticky po zaradení subjektu do zoznamu dlžníkov. Systém prelustruje každý novo zverejnený Obchodný vestník. Systém informuje užívateľa e-mailom, ak nájde IČO ktoréhokoľvek subjektu zo zoznamu dlžníkov v Obchodnom vestníku v častiach:
  1. konkurzy a reštrukturalizácie – súdy,
  2. oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie,
  3. výzvy likvidátorov,
  4. konkurzy a vyrovnania,
  5. obchodný register,
  6. zmluvy,
  7. účtovné závierky,
  8. osobný bankrot fyzickej osoby.
 4. Systém zároveň umožňuje ručné vyhľadávanie subjektov, ktoré sa nachádzajú v Obchodnom vestníku vo vyššie uvedených častiach a boli zverejnené po 1.7. 2010. Vyhľadávanie funguje v plnej miere len pre registrovaných používateľov.
 5. Ak užívateľ chce sledovať subjekty a používať neobmedzene vyhľadávanie, musí si objednať kredity prostredníctvom objednávacieho formulára zverejneného na internetovej stránke. Následne mu bude zaslané číslo účtu poskytovateľa, na ktoré má uhradiť sumu v hodnote objednaných kreditov, a variabilný symbol, ktorý je pri úhrade povinný uviesť. Po pripísaní tejto sumy na účet poskytovateľa budú užívateľovi obratom pripísané kredity. Užívateľ si môže po pripísaní kreditov zaradiť do zoznamu dlžníkov ďalšie subjekty. Počet sledovaných subjektov je obmedzený počtom kreditov užívateľa.
 6. Systém nevykonáva sledovanie subjektov užívateľa, ak užívateľ nemá v príslušnom mesiaci kredity. Pokiaľ výška kreditov nestačí na úhradu odplaty za sledovanie všetkých subjektov zo zoznamu dlžníkov, vykonáva sa len sledovanie takého počtu subjektov, koľko má užívateľ kreditov. Systém sleduje prednostne subjekty zo zoznamu dlžníkov s nižším poradovým číslom.V prípade úplného vyčerpania kreditov sa užívateľovi znemožní prístup do niektorých funkcií systému až do vtedy, kým si nekúpi ďalší kredit.

III.
Odplata

 1. Výška odplaty za využívanie Služby je počítaná v kreditoch mesačne za každý sledovaný subjekt, a to bez ohľadu na to, či sa sledovanie vykonávalo celý mesiac alebo iba jeho časť.
 2. Služba je spoplatnená mesačne, a to vopred k prvému dňu mesiaca resp. ku dňu registrácie na internetovej stránke v mesiaci.
 3. Pri registrácii do Systému dostane užívateľ 1000 kreditov zdarma. Tieto sa okamžite aplikujú ako paušálna platba na prvý mesiac podľa čl. III, bodu 4a.
 4. Cenník za sledovanie subjektov je odstupňovaný podľa celkového počtu sledovaných subjektov:
  1. Prvých 100 sledovaných subjektov je spoplatnených paušálne sumou 1000 kreditov mesačne.
  2. Subjekty od 101 do 1000 sú spoplatnené sumou 4 kredity za každý subjekt mesačne.
  3. Subjekty od 1001 do 10000 sú spoplatnené sumou 2 kredity za každý subjekt mesačne.
  4. Subjekty nad 10000 sú spoplatnené sumou 1 kredit za každý subjekt mesačne.
 5. Cena jedného kreditu je 0,005 € (slovom: pol centa) bez DPH

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený nakladať so Systémom. Užívateľ berie na vedomie, že Systém je autorským dielom v zmysle Autorského zákona.
 2. Užívateľ je oprávnený používať Službu výlučne pre svoju potrebu. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zbierať informácie zo Služby za účelom ich ďalšieho poskytovania elektronickou automatizovanou formou bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ sa tiež zaväzuje, že neposkytne prihlasovacie údaje žiadnej tretej osobe a zabezpečí aby neprišlo k rozširovaniu, zverejneniu alebo sprístupneniu prihlasovacích údajov tretej osobe.
 3. Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do Systému alebo jeho časti, vyhotovovať rozmnoženiny Systému alebo jeho časti, akýmkoľvek spôsobom ich rozširovať alebo ukladať na nosiče informácií.
 4. Užívateľ nie je oprávnený na akúkoľvek extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu alebo podstatnej časti obsahu Systému. Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu Systému a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom Poskytovateľa, sú zakázané.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup užívateľa k Systému v dohodnutom rozsahu počas dohodnutého obdobia. Akékoľvek vady Systému sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote odstrániť.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá užívateľovi vznikne:
  1. spracovaním chybných vstupných údajov, predovšetkým údajov zadaných užívateľom alebo údajov zverejnených v Obchodnom vestníku,
  2. nesprávnym používaním Systému užívateľom,
  3. neodborným zásahom užívateľa do Systému,
  4. napadnutím Systému vírusmi alebo iným zásahom do Systému zo strany tretej osoby,
  5. v dôsledku technických vád na strane Poskytovateľa, užívateľa alebo tretej osoby,
  6. nepresnosťou, neúplnosťou, chybnosťou alebo oneskorením informácií poskytnutých Systémom, alebo
  7. neposkytnutím alebo neodoslaním informácií Systémom.

V.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ aj Poskytovateľ môžu kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Odstupujúci je povinný informovať druhú stranu o odstúpení emailom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
 2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody vzniknutej konaním užívateľa.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť užívateľovi sumu nespotrebovaných kreditov, ak ich výška presahuje sumu 3 € (slovom: tri eurá) bez DPH.

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú účinné odo dňa 23.2.2013.
 2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP, a to najmä z dôvodov zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu a zmeny obchodnej politiky. O zmenách VOP informuje poskytovateľ užívateľov a verejnosť zverejnením nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke, a to najmenej 15 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny. Ak užívateľ písomne neoznámi poskytovateľovi pred dňom účinnosti zmien VOP, že so zmenami nesúhlasí, stáva sa nové znenie VOP odo dňa účinnosti  pre užívateľa záväzné. Všetci užívatelia sú viazaní novým znením VOP odo dňa ich účinnosti.
 3. Užívateľ udeľuje poskytovateľovi odoslaním prihlasovacieho formulára alebo objednávacieho formulára  v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov za účelom plnenia zmluvy podľa VOP, fakturácie, komunikácie a ponúkania služieb a produktov Poskytovateľom, a to aj elektronickými prostriedkami.
 4. Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a užívateľom, ktoré tu nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 5. Na riešenie sporov medzi Poskytovateľom a užívateľom sú príslušné slovenské súdy.